De Commissie Vorming heeft als opdracht:

 

  • het jaarlijks aan de Raad voorstellen van een vormingsprogramma aangepast aan de professionele behoeften van de bedrijfsrevisoren en zorgen voor een zorgvuldige selectie van kwaliteitsvolle sprekers. Bij het voorstel van dit vormingsprogramma houdt de Commissie rekening met de actualiteit van de onderwerpen, de noden van het beroep, de belangstelling voor bepaalde onderwerpen en het unieke karakter van bepaalde thema’s (d.w.z.: seminaries die enkel via het IBR worden aangeboden);
  • het instaan voor de organisatie en de kwaliteitscontrole van de seminaries, onder meer door middel van evaluaties;
  • het opvolgen van de internationale ontwikkelingen op het gebied van de permanente vorming verzekeren en het nagaan en bewaken van de conformiteit van de norm voor de permanente vorming met voormelde ontwikkelingen; in het kader van de voorafgaandelijke goedkeuring van de vormingsprogramma’s van de bedrijfsrevisorenkantoren: de voorgelegde dossiers analyseren en, in voorkomend geval, bespreken in de Commissie, teneinde tot een collegiale beslissing te komen.