Administratieve organisatie en opvolging

De Stagecommissie heeft in 2020 dertien keer vergaderd. Het aantal vergaderingen lag hoger dan de voorgaande jaren aangezien er bijkomende vergaderingen werden belegd waarop de impact van de COVID-19 crisis op de organisatie van de verschillende stage- en examenactiviteiten werd besproken. De Stagecommissie heeft de nodige beslissingen genomen teneinde de verschillende stageactiviteiten te kunnen laten doorgaan met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen inzake gezondheid.

 

De voornaamste onderwerpen die tijdens deze commissievergaderingen worden behandeld worden hierna kort toegelicht.

De administratieve topics die maandelijks terugkeren op de dagorde hebben hoofdzakelijk betrekking op de aanvragen tot opschorting van de stage, veranderingen van stagemeester, hernemingen van de stage en administratieve schrappingen.

 

Daarnaast analyseert de Stagecommissie jaarlijks de stagedossiers van de kandidaat-stagiairs die in datzelfde jaar hun stage willen aanvatten. 147 dossiers werden ontvangen, waarvan er 146 werden goedgekeurd. 1 dossier werd niet aanvaard omwille van het feit dat aan de diplomavereiste niet werd voldaan.

 

Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor kan de Stagecommissie afwijkingen toestaan met betrekking tot het maximum aantal stagiairs per stagemeester (dat vastligt op drie en mits de indiening van een gemotiveerd verzoek kan worden verhoogd naar vijf). De Stagecommissie heeft in 2020 drie verzoeken tot afwijking ontvangen en toegestaan, waarbij de volgende motiveringen werden aangehaald :

  • De stagemeester heeft nog een stagiair onder zijn toezicht die al geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen en die in afwachting is van de eedaflegging. Gedurende deze overgangsperiode wenst de stagemeester reeds een bijkomende stagiair op te leiden (2x).
  • De stagemeester beschikt binnen het kantoor over voldoende en gevarieerde revisorale opdrachten om meer dan drie stagiairs te kunnen begeleiden en heeft de nodige toelichting verschaft over de aard van deze opdrachten (1x).

 

De Stagecommissie heeft zoals ieder jaar kennis genomen van de inhoud van de stagedagboeken. Bij de beoordeling ervan wordt enerzijds rekening gehouden met het kwantitief criterium (namelijk een minimum van 1000 uren revisorale opdrachten per stagejaar) en anderzijds met kwalitatieve criteria (namelijk de verscheidenheid van het type opdrachten). In bepaalde gevallen formuleert de Stagecommissie correctieve aanbevelingen voor het volgende stagejaar. De aanbevelingen en eventuele lacunes in het stagetraject worden eveneens meegedeeld aan de jury van het bekwaamheidsexamen.

 

Naast de traditionele maandelijkse vergaderingen heeft de Stagecommissie ook een strategische vergadering belegd op 24 november 2020. Tijdens deze vergadering vond onder meer een gedachte-uitwisseling plaats over de toekomstige organisatie van de stageactiviteiten en de mogelijkheden tot modernisering.

 

 

Vormingsactiviteiten

De Stagecommissie organiseert jaarlijks een reeks vrijblijvende stageseminaries die de voorbereiding vormen op het afleggen van de praktische stage-examens. Het programma van stageseminaries omvatte ook in 2020 de thema’s die deel uitmaken van de praktische stage-examens en werden geanimeerd door specialisten uit de betreffende vakgebieden. Deze sprekers werden eveneens aangesteld voor de redactie van het praktisch stage-examen over dezelfde materie.

 

Op de 22 stageseminaries (11 Nederlandstalige en 11 Franstalige) die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, werden in totaal 735 aanwezigheden geregistreerd (waaronder 516 Nederlandstalige deelnemers en 219 Franstalige deelnemers), hetzij een gemiddelde van 47 Nederlandstalige en 20 Franstalige deelnemers per stageseminarie.

 

In het afgelopen jaar werden de traditionele stageseminaries omwille van de gezondheidscrisis vervangen door webinars zodat de stagiairs van thuis uit alsnog deze opleidingen konden bijwonen op een corona-veilige manier. Uit de feedback van de deelnemers aan de webinars is duidelijk gebleken dat deze digitale formule naar waarde werd geschat. De Stagecommissie zal dan ook onderzoeken in welke mate deze digitalisering in de toekomst verder kan worden ontwikkeld, zonder hierbij het belang van de persoonlijke contacten tussen de stagiairs uit het oog te verliezen.

 

De Stagecommissie wenst alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van de vormingsactiviteiten voor de stagiairs-bedrijfsrevisoren uitdrukkelijk te bedanken voor hun medewerking.

 

 

Praktische stage-examens

In aansluiting op de stageseminaries werden in de periode september-december 22 praktische stage-examens georganiseerd (11 Nederlandstalige en 11 Franstalige), waarvoor in totaal 1051 aanwezigheden werden geregistreerd. Het globaal slaagpercentage bedroeg 82% voor de Nederlandstalige en 83% voor de Franstalige stagiairs.

 

De organisatie van de praktische stage-examens werd het afgelopen jaar grondig herschikt. Ingevolge de dwingende voorschriften inzake social distancing vonden 16 van de 22 examens plaats in de paleizen van Brussels Expo. De stagiairs dienden zich daarenboven te houden aan een aantal veiligheidsvoorschriften – zoals het verplicht dragen van een mondmasker en het regelmatig ontsmetten van de handen – zodat de examens op een zo veilig mogelijke manier konden doorgaan.

 

Doordat Brussels Expo in november 2020 tijdelijk de deuren moest sluiten, werd beslist om de resterende zes examens volledig digitaal te organiseren. Aan de stagiairs werd de mogelijkheid geboden om vanop afstand via hiertoe ontwikkelde examensoftware alsnog deel te nemen aan de laatste examens tijdens een inhaalsessie op 12 december 2020. Globaal genomen is de eerste digitale sessie van de praktische stage-examens vlot verlopen.

 

 

Subcommissie Examenvragen

Er worden jaarlijks drie leden van de Stagecommissie aangesteld als lid van de subcommissie Examenvragen. Deze subcommissie heeft in 2020 drie keer vergaderd en meer bepaald voor het nazicht van de voorstellen van examenvragen voor het bekwaamheidsexamen en de verschillende materies van de praktische stage-examens. De ontwerpexamens worden onder meer nagekeken op inhoud (rekening houdend met de kwaliteitseisen gesteld door de Stagecommissie), coherentie tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versies (om een gelijke behandeling van alle stagiaires te garanderen) en lengte (om zich ervan te vergewissen dat de examens binnen de voorziene tijdspanne van anderhalf uur per examen kunnen worden opgelost).

 

 

Deliberatie praktische stage-examens en toelating tot het bekwaamheidsexamen

De deliberatie vond uitzonderlijk plaats in februari 2021 ingevolge het uitstel van de laatste praktische stage-examens van begin november naar midden december, omwille van de gezondheidscrisis. Het resultaat van de deliberatie wordt echter nog mee opgenomen in dit jaarverslag omdat de examenresultaten betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.

 

De Stagecommissie heeft gedelibereerd over de resultaten van de praktische stage-examens voor de stagiairs die op dat moment hun volledig examenprogramma hadden afgelegd. 81 stagiairs werden gedelibereerd (52 Nederlandstalige en 29 Franstalige) met als resultaat een slaagpercentage van 81% bij de Nederlandstaligen en 72% bij de Franstaligen.

 

De Stagecommissie delibereert tevens twee keer per jaar over de toelating tot het bekwaamheidsexamen voor de stagiairs die geslaagd zijn voor alle praktische stage-examens en die al hun stageverplichtingen hebben vervuld. Naar aanleiding van deze deliberaties werden er 36 stagiairs toegelaten tot het afleggen van het bekwaamheidsexamen.