• Commissarisverslag: In het licht van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bijkomende norm (herziene versie 2020) (zie hiervoor), heeft de werkgroep commissarisverslag van de Commissie normen aan een update van het in maart 2019 gepubliceerd ICCI-boek gewerkt. De “voorlopige” elektronische versie van de update die op 18 december 2020 werd gepubliceerd, is hier beschikbaar.

 

  • Didactische brochure “Het gebruik van data-analyse bij de controle” en “Technische fiches data-analyse”: Naar aanleiding van de verdere digitalisering van het beroep van bedrijfsrevisor heeft de werkgroep “Data Analytics” van de Commissie nomen in mei 2020 een brochure gepubliceerd om de basisbegrippen inzake het gebruik van data-analysetechnieken (DA) ter beschikking te stellen van auditors en hen te helpen bij de toepassing van deze technieken bij de uitvoering van controleopdrachten. Als praktische aanvulling op de voornoemde brochure, heeft de werkgroep “Data analytics” reeks niet-exhaustieve en indicatieve fiches opgesteld over toetsingen die tijdens een audit vaak met behulp van data-analyse worden uitgevoerd. Beide brochures kunnen worden geraadpleegd op de website van het IBR.  Brochure Het gebruik van data-analyse bij de controle / Technische fiches data-analyse

 

 

De Commissie normen heeft tevens bijgedragen tot het actualiseren van de op de website van het ICCI ter beschikking gestelde tools en modeldocumenten:

  • Revidocs: een eerste update werd gepubliceerd begin 2020; deze tool maakt het nu mogelijk om voor verschillende ondernemingsvormen een commissarisverslag op te stellen waarin ook een afkeurend oordeel tot uitdrukking wordt gebracht. Op basis van een aantal antwoorden op vooraf gestelde vragen wordt het voorbeeld van commissarisverslag automatisch gegenereerd volgens het model opgenomen in de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s;
  • Tools voor een efficiënte ISA-audit;
  • Voorbeeld van opdrachtbrief en verslag in het kader van ISRS 4400 voor de bijzondere opdracht ivm bijkomende subsidie van de Corona-Compensatie van VIPA;
  • Modelverslag ESEF (« European Single Electronic Format »): De werkgroep “ESEF” van de commissie normen heeft een modelverslag gebaseerd op ISAE 3000 ontwikkeld inzake de opdracht van de commissaris over de XBRL-tagging van de digitale geconsolideerde financiële overzichten die in overeenstemming met de ESEF-vereisten en taxonomie wordt opgesteld;
  • Update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssyteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016) v4.1;
  • Voorbeeld van opdrachtbrief met betrekking tot de opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke procedures in het kader van de rol van de bedrijfsrevisor bij de controle van de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen zoals beschreven in Deel VI van de wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen;
  • Commissarisverslagen (update van het ICCI-boek in december 2020).