Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor

Naar aanleiding van de publicatie van het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, is de algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor op 20 maart 2020 in werking getreden. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) heeft deze norm goedgekeurd op 13 december 2019.

 

U kan de goedgekeurde norm hier raadplegen.

 

 

Norm inzake de antiwitwaswetgeving

Naar aanleiding van de publicatie van het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, is de norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten in werking getreden op 2 juni 2020.

 

Deze norm is gebaseerd op het gemeenschappelijke reglement dat tot stand is gekomen in overleg met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.

 

U kan de goedgekeurde norm hier raadplegen.

 

 

Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (herziene versie 2020)

Volgend op de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (20 december 2019 tot 31 januari 2020), werd de goedkeuring gevraagd aan de HREB en de minister van Economie. Dit ontwerp werd opgesteld rekening houdend met de wetgeving die op dat moment in voege was. Er kon geen rekening gehouden worden met de bij het Parlement hangende wetsvoorstellen, vermits de finale tekst hiervan niet gekend was, noch wanneer deze in werking zouden treden. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de reparatiewet op 6 mei 2020 werd het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie) aangepast en opnieuw voorgelegd aan een openbare raadpleging (10 juli 2020 tot 15 augustus 2020).

 

De HREB heeft deze ontwerpnorm, na de gevraagde herformulering, goedgekeurd op 11 december 2020 en de minister van Economie deed dit op 25 februari 2021. Deze norm treedt in werking op de 10de dag na publicatie van het bericht tot goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, met name op 20 maart 2021. Vanaf deze datum wordt de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s opgeheven.

 

U kan de door de HREB goedgekeurde ontwerpnorm hier raadplegen.

 

 

Norm permanente vorming

Ter vervanging van de norm met betrekking tot de permanente vorming van 30 augustus 2007, heeft de Raad van het IBR van 25 februari tot 25 april 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over een ontwerpnorm permanente vorming.

 

Naar aanleiding van de hoorzitting die door de HREB werd georganiseerd, werd aan het IBR gevraagd om de ontwerpnorm te herformuleren. Een nieuwe hoorzitting werd begin 2021 georganiseerd en de HREB keurde op 5 februari 2021 de tweede herformulering van de ontwerpnorm goed.

 

Deze norm zal pas in werking treden op de eerste dag van het kalenderjaar volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het goedkeurend bericht van de minister van Economie, met andere woorden op 1 januari 2022.

 

U kan de door de HREB goedgekeurde ontwerpnorm hier raadplegen.

 

 

Norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten

De HREB maakte in juni 2019 gebruik van het injunctierecht waarover hij beschikt krachtens artikel 31, §3 van de wet van 7 december 2016. Naar aanleiding daarvan heeft de Raad van het IBR tussen 25 maart tot 25 april 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over een ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten. Bij het uitwerken van deze ontwerpnorm is het IBR in overleg getreden met de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ).

 

Naar aanleiding van de hoorzitting die door de HREB werd georganiseerd, werd aan het IBR gevraagd om de ontwerpnorm te herformuleren. Een nieuwe hoorzitting werd begin 2021 georganiseerd en de HREB keurde op 5 februari 2021 de tweede herformulering van de ontwerpnorm goed.

 

Deze norm zal in werking treden voor de verslagen uitgebracht na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de minister van Economie.

 

U kan de door de HREB goedgekeurde ontwerpnorm hier raadplegen.

 

 

Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

In het licht van het WVV en de gewijzigde normatieve context dienden de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van 7 december 2001 volledig herzien te worden.

De Raad van het IBR heeft daarom een ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng aan een openbare raadpleging voorgelegd van 15 juni tot 15 augustus 2020. Naar aanleiding van de hoorzitting die door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) werd georganiseerd, werd aan het IBR gevraagd om de ter goedkeuring voorgelegde ontwerpnorm te herformuleren. De HREB keurde op 5 februari 2021 de herformulering van de ontwerpnorm goed.

 

Deze norm zal in werking treden een maand na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring door de minister van Economie.

 

U kan de door de HREB goedgekeurde ontwerpnorm hier raadplegen.

 

 

Normen inzake de opdrachten van de commissaris inzake de nettoactief- en liquiditeitstest

Ter bescherming van belanghebbenden heeft het WVV een dubbele test ingevoerd wanneer een besloten vennootschap (BV) of een coöperatieve vennootschap (CV) beslist om tot een uitkering over te gaan: de nettoactieftest en de liquiditeitstest. Beide tests zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar onder meer omdat het tijdstip waarop deze uitgevoerd moeten worden, de bestemmeling van het beoordelingsverslag van de commissaris en de impact op het jaarlijkse commissarisverslag over de controle van de jaarrekening verschillend zijn, heeft de Raad van het IBR twee ontwerpnormen uitgewerkt:

  • het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de artikelen 5:142 en 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nettoactieftest), en
  • het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de artikelen 5:143 en 6:116, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (liquiditeitstest).

 

Deze twee ontwerpnormen werden opgesteld op basis van de technische nota’s inzake deze twee opdrachten (nettoactieftest en liquiditeitstest), goedgekeurd door de Raad op 30 augustus 2019 en voorgelegd aan een field testing van 10 maanden.

 

De openbare raadpleging liep van 1 december 2020 tot 31 januari 2021.

 

U kan deze procedure hier verder volgen.

 

 

Andere lopende normatieve projecten

  • Beoordeling van het voldoende en getrouw karakter van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan: Op 20 december 2019 publiceerde de Raad van het IBR een technische nota omtrent deze nieuwe opdracht in het WVV. Deze werd voorgelegd aan een field testing van 14 maanden. Samen met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) werd een ontwerpnorm uitgewerkt, die rekening houdt met de ontvangen reacties tijdens deze field testing. Een openbare raadpleging zal in de maand april van 2021 gelanceerd worden.
  • Verslag op te stellen bij de omzetting van een entiteit: Samen met het ITAA wordt gewerkt aan de aanpassing van de bestaande normen om deze in overeenstemming te brengen met het WVV. Een openbare raadpleging zou vóór de zomer van 2021 gelanceerd moeten worden.
  • Controle van fusie- en splitsinsgverrichtingen van vennootschappen: Ook hier wordt samen met het ITAA gewerkt aan de update van de bestaande norm. De nieuwe norm beoogt de wijzigingen die voortvloeien uit het WVV te integreren, rekening houdend met de gewijzigde normatieve context. Een openbare raadpleging zou vóór de zomer van 2021 gelanceerd moeten worden.
  • Opdracht bij het voorstel tot ontbinding: Het actualiseren van de bestaande normen in het licht van het WVV en de gewijzigde normatieve context gebeurt opnieuw in overleg met het ITAA. Een openbare raadpleging zou vóór de zomer van 2021 gelanceerd moeten worden.
  • Ondernemingsraad: In het kader van de goedkeuring van het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020), heeft de HREB, bij schrijven van 17 december 2020, gebruik gemaakt van het injunctierecht waarover hij beschikt krachtens artikel 31, §3 van de wet van 7 december 2016 teneinde de Raad van het IBR aan te zetten tot het actualiseren van de norm betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad. Dit houdt in dat de openbare raadpleging binnen het jaar volgend op de aanvraag van de HREB dient gelanceerd te worden. Hiertoe werd binnen de Commissie normen een werkgroep opgericht.